Treść Główna strony

Archive

ZMIANA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI

Począwszy od 1 stycznia 2019 opłata stała za pobyt dziecka w Żłobkach miejskich wynosić będzie 40 % najniższego wynagrodzenia (2250,- zł), tj. 900,00 zł.

Dzieciom, zamieszkałym wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na terenie Cieszyna, bądź gmin które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w Żłobkach Miejskich w Cieszynie przysługuje obniżenie opłaty stałej
o 70%, do kwoty 270,00 zł.

Dzieciom posiadającym aktualną Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny przysługuje obniżenie opłaty stałej o 80%,
do kwoty 180,00 zł.

Począwszy od 1 marca 2019  – jeżeli do Żłobków Miejskich uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci tego samego rodzica / opiekuna prawnego na drugie i kolejne dziecko przysługuje obniżenie o 25% opłaty stałej za pobyt (z uwzględnieniem wcześniejszych ulg dla rodziców/ opiekunów prawnych z terenu Cieszyna, odpowiednio:
202,50 zł, 135,00 zł).

Opłata za wyżywienie pozostaje bez zmian i wynosi 6,00 zł zł dziennie.

Czytaj więcej