Treść Główna strony

Regulaminy Covid-19

Zarządzenie nr 0132.13.2021

Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie

z dnia 30 lipca  2021 roku

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE W OKRESIE OGRANICZEŃ W DZIAŁANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM

COVID-19 – AKTUALIZACJA 30 lipca 2021 .

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE

 W OKRESIE OGRANICZEŃ W DZIAŁANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM

COVID-19

 

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Żłobki Miejskie w Cieszynie ograniczają funkcjonowanie placówek wchodzących w ich skład, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
w następujący sposób:

1. W okresie ograniczeń w działaniu w związku z zapobieganiem COVID – 19 Żłobki Miejskie zapewniają opiekę dzieciom w godzinach od 6.00 do 16.00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po ustaleniu z Dyrektorem – od 5.30 do 16.30.

2. Do żłobków wchodzących w skład Żłobków Miejskich w Cieszynie mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, odprowadzane przez zdrowych opiekunów.

3.Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do żłobków dziecka, które zamieszkuje wspólnie z osobą, która przebywa na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych.

4. Rodzice[1] zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, zarówno podczas przyprowadzania jak i odbierania dzieci (maseczki), w przestrzeni zamkniętej żłobka.

Przed przyjęciem dziecka do żłobka rodzice składają deklarację stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wypełnioną deklarację należy dostarczyć przed planowanym przyjęciem dziecka do żłobka drogą mailową (skan) na adres biuro@zlobkimiejskiecieszyn.pl lub osobiście do skrzynki korespondencyjnej wystawionej przed sekretariatem Żłobków Miejskich przy ul. Moniuszki 13 .

5. W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników uprzywilejowanych, w ramach przepisów prawa.

6. Po przyprowadzeniu dziecka do żłobka, upoważniony pracownik żłobka, szczególnie w przypadku dzieci podejrzanych o chorobę, może dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku wykrycia temperatury powyżej 37,5°C żłobek odmawia przyjęcia dziecka.

7. Organizacja pracy w grupach dziecięcych:

− grupy tworzone będą maksymalnie z 24 dzieci, zależnie od wielkości Sali będących w dyspozycji danej grupy, w razie konieczności istnieje możliwość zwiększenia liczby
dzieci w grupie przy zachowaniu minimalnej powierzchni do odpoczynku i zabawy 16 m2 na 5 dzieci i  2,5 m2 na każde następne dziecko. −opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m,

− dzieci z danej grupy przebywać będą w jednej stałej sali pod opieką tych samych opiekunów bez możliwości kontaktu między różnymi grupami,

− posiłki wydawane będą tylko w ramach jednej grupy, na jadalni z zachowaniem dystansu,

− w miarę możliwości dzieci będą mogły przebywać na placach zabaw gdzie sprzęt będzie regularnie myty wodą z dodatkiem detergentu i w miarę możliwości dezynfekowany,

− obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów indywidualnego użytku (np. smoczków, butelek) z domu do żłobka
i odwrotnie,

− rodzice, którzy do tej pory samodzielnie przygotowywali posiłki dla dzieci ze względów zdrowotnych, zobowiązani są do stosowania pojemników, które mogą być
w bezpieczny sposób wyparzane lub pojemników jednorazowych,

− sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie umyć, wyprać lub zdezynfekować,

− sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa,

− rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 2 metry z wyłączeniem momentu przekazania/odebrania dziecka opiekunowi i pomiaru temperatury,

− obowiązuje całkowity zakaz przebywania w żłobkach osób trzecich w żaden sposób nie powiązanych z działalnością żłobka, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być za pośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie,

− osoby wchodzące na teren żłobka w celach związanych z funkcjonowaniem żłobka zobowiązane są do zachowania procedur higienicznych – zakryte usta i nos, dezynfekowanie dłoni, w razie konieczności jednorazowe ochraniacze na obuwie.

8. Higiena i dezynfekcja pomieszczeń:

− pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy każdym wejściu do żłobka. wszystkie osoby wchodzące na teren Żłobka zobowiązane są do jego użycia przed wejściem,

− opiekunowie w żłobkach zobowiązani są do przypominania dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk mydłem oraz dbają o to aby dzieci myły je jak najczęściej,

− w placówkach obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcji,

− opiekunowie wyposażeni są w jednorazowe rękawiczki, maseczki zasłaniające usta
i nos, a także fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności np. w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej u dziecka,

− opiekunowie na każdej grupie wyposażeni są w termometr bezdotykowy.

9. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka:

− jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem 2 metrów odległości od innych osób. O powyższym niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice, którzy zobowiązani będą do natychmiastowego odebrania dziecka ze żłobka
i skonsultowania objawów z lekarzem POZ. O wynikach konsultacji rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować dyrektora żłobka,

− rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu celem umożliwienia szybkiego kontaktu,

− ponowne przyjęcie do żłobka może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od zdarzenia i po odebraniu od rodziców informacji w przedmiocie powodów zdarzenia.

10. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika żłobka:

− pracownicy przychodzący do pracy w żłobkach powinni być zdrowi, nie ujawniający objawów choroby zakaźnej.

− pracownicy wyposażeni będą w środki ochrony i płyny dezynfekujące

− pracownicy nie mogą kontaktować się bezpośrednio z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji domowej,

− obowiązuje zakaz przychodzenia do pracy pracowników mających bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19

− obowiązuje zakaz przychodzenia do pracy pracowników, którzy zaobserwują u siebie niepokojące objawy. Pracownicy w takim wypadku zobowiązani są do poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej, i zastosowania się do jej wytycznych.

− pracownik, u którego w czasie pracy wystąpiły objawy sugerujące zakażenie koronawirusem zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy.

Integralną część regulaminu stanowią następujące załączniki:

 

Załączniki:

 1. Deklaracja rodzica
 2. Informacja dla rodziców
 3. Wytyczne dla opiekunów
 4. Wytyczne dla osób odpowiedzialnych porządek
 5. Procedura postępowania na wypadek zachorowania dziecka
 6. Procedura postępowania na wypadek zachorowania pracownika
 7. Procedura czynności higienicznych z udziałem dzieci
 8. Procedura przygotowywania i wydawania posiłków oraz karmienia dzieci
 9. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek
 10. Procedura odpoczynku dzieci
 11. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
 12. Plan higieny/ dezynfekcji żłobka


 

Zarządzenie nr 0132.13.2020

Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie

z dnia 6 lipca  2020 roku

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE W OKRESIE OGRANICZEŃ W DZIAŁANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM

COVID-19 – AKTUALIZACJA 6 lipca 2020 .

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Żłobki Miejskie w Cieszynie ograniczają funkcjonowanie placówek wchodzących w ich skład, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujący sposób:

1. W okresie ograniczeń w działaniu w związku z zapobieganiem COVID – 19 Żłobki Miejskie zapewniają opiekę dzieciom w godzinach 6.00 – 16.00

2. Do żłobków wchodzących w skład Żłobków Miejskich w Cieszynie mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, odprowadzane przez zdrowych opiekunów. Zaleca się aby dziecko było przyprowadzane i odbierana przez tego samego opiekuna.

3.Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do żłobków dziecka, które zamieszkuje wspólnie z osobą, która przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

4. Rodzice[1] zobowiązani są do zabezpieczenia się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania jak i odbierania dzieci (np. maseczki, rękawiczki).

Przed przyjęciem dziecka do żłobka rodzice składają deklarację stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wypełnioną deklarację należy dostarczyć przed planowanym przyjęciem dziecka do żłobka drogą mailową (skan) na adres biuro@zlobkimiejskiecieszyn.pl lub osobiście do skrzynki korespondencyjnej wystawionej przed sekretariatem Żłobków Miejskich przy ul. Moniuszki 13 .

5. Dostęp do usług żłobków mają wszystkie dzieci zapisane do żłobków, przy czym każdy żłobek może przyjąć jedynie taką liczbę dzieci, na jaką zgodnie z wytycznymi pozwala metraż sal. O decyzji w sprawie możliwości przyjęcia danego dziecka Dyrektor powiadomi rodzica telefonicznie. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

6. Po przyprowadzeniu dziecka do żłobka, upoważniony pracownik żłobka dokona pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku wykrycia temperatury powyżej 37,5°C żłobek odmawia przyjęcia dziecka.

7. Organizacja pracy w grupach dziecięcych:

−grupy tworzone będą maksymalnie z 24 dzieci, zależnie od wielkości Sali będących w dyspozycji danej grupy, w razie konieczności istnieje możliwość zwiększenia liczby dzieci w grupie przy zachowaniu minimalnej powierzchni do odpoczynku i zabawy 16 m2 na 5 dzieci i  2,5 m2 na każde następne dziecko.

−opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m,

−dzieci z danej grupy przebywać będą w jednej stałej sali pod opieką tych samych opiekunów bez możliwości kontaktu między różnymi grupami,

−posiłki wydawane będą tylko w ramach jednej grupy, na jadalni z zachowaniem dystansu,

−w miarę możliwości dzieci będą mogły przebywać na placach zabaw gdzie sprzęt będzie regularnie myty wodą z dodatkiem detergentu i w miarę możliwości dezynfekowany,

−ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości pozostawiania wózków na terenie żłobka nr 1, wózki pozostawione na terenie żłobka nr 2 (pomieszczenie wózkowni) podlegają obowiązkowej dezynfekcji i nie mogą stykać się z innymi wózkami.

−obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów indywidualnego użytku (np. smoczków, butelek) z domu do żłobka i odwrotnie. Dzieci rodziców, którzy przed zamknięciem żłobków pozostawili w nich smoczki będą mogły z nich nadal korzystać gdyż zostały one objęte dezynfekcją. W przypadku konieczności wniesienia na teren żłobka smoczka konieczne jest aby był on nowy, w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu producenta (smoczek taki pozostanie w żłobku),

−rodzice dostarczają pieluchy jednorazowe w oryginalnym zamkniętym opakowaniu podpisanym na zewnątrz,

−rodzice, którzy do tej pory samodzielnie przygotowywali posiłki dla dzieci ze względów zdrowotnych, zobowiązani są do stosowania pojemników, które mogą być w bezpieczny sposób wyparzane lub pojemników jednorazowych,

−sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie umyć, wyprać lub zdezynfekować,

−sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa,

−rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 2 metry z wyłączeniem momentu przekazania/odebrania dziecka opiekunowi i pomiaru temperatury,

−obowiązuje całkowity zakaz przebywania w żłobkach osób trzecich w żaden sposób nie powiązanych z działalnością żłobka, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być za pośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie,

−osoby wchodzące na teren żłobka w celach związanych z funkcjonowaniem żłobka zobowiązane są do zachowania procedur higienicznych – zakryte usta i nos, dezynfekowanie dłoni, w razie konieczności jednorazowe ochraniacze na obuwie.

8. Higiena i dezynfekcja pomieszczeń:

−pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy każdym wejściu do żłobka. wszystkie osoby wchodzące na teren Żłobka zobowiązane są do jego użycia przed wejściem,

−opiekunowie w żłobkach zobowiązani są do przypominania dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk mydłem oraz dbają o to aby dzieci myły je jak najczęściej,

−w placówkach obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcji,

−opiekunowie wyposażeni są w jednorazowe rękawiczki, maseczki zasłaniające usta i nos, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności np. w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej u dziecka,

−opiekunowie na każdej grupie wyposażeni są w termometr bezdotykowy.

9.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka:

−jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem 2 metrów odległości od innych osób. O powyższym niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice, którzy zobowiązani będą do natychmiastowego odebrania dziecka ze żłobka i skonsultowania objawów z lekarzem POZ. O wynikach konsultacji rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować dyrektora żłobka,

−rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu celem umożliwienia szybkiego kontaktu,

−ponowne przyjęcie do żłobka może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od zdarzenia i po odebraniu od rodziców informacji w przedmiocie powodów zdarzenia,

10.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika żłobka:

−pracownicy przychodzący do pracy w żłobkach powinni być zdrowi, nie ujawniający objawów choroby zakaźnej.

−pracownicy wyposażeni będą w środki ochrony i płyny dezynfekujące

−pracownicy nie mogą kontaktować się bezpośrednio z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji domowej,

−obowiązuje zakaz przychodzenia do pracy pracowników mających bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19

−obowiązuje zakaz przychodzenia do pracy pracowników, którzy zaobserwują u siebie niepokojące objawy. Pracownicy w takim wypadku zobowiązani są do poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej, i zastosowania się do jej wytycznych.

−pracownik, u którego w czasie pracy wystąpiły objawy sugerujące zakażenie koronawirusem zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy. W zaistniałej sytuacji wstrzymuje się przyjmowanie dzieci na kolejne grupy i niezwłocznie powiadamia powiatową stacje sanitarno –epidemiologiczną. Pracownik po opuszczeniu żłobka zobowiązany jest do poinformowania dyrektora żłobka o swoim stanie zdrowia i postawionej diagnozie.

Integralną część regulaminu stanowią następujące załączniki:

 

Załączniki:

 1. Deklaracja rodzica
 2. Informacja dla rodziców
 3. Wytyczne dla opiekunów
 4. Wytyczne dla osób odpowiedzialnych porządek
 5. Procedura postępowania na wypadek zachorowania dziecka
 6. Procedura postępowania na wypadek zachorowania pracownika
 7. Procedura czynności higienicznych z udziałem dzieci
 8. Procedura przygotowywania i wydawania posiłków oraz karmienia dzieci
 9. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek
 10. Procedura odpoczynku dzieci
 11. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
 12. Plan higieny/ dezynfekcji żłobka

 


 

 

Zarządzenie nr 0132.11.2020

Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie

z dnia 6 czerwca  2020 roku

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE W OKRESIE OGRANICZEŃ W DZIAŁANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM

COVID-19 – AKTUALIZACJA 8 czerwca 2020 .

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Żłobki Miejskie w Cieszynie ograniczają funkcjonowanie placówek wchodzących w ich skład, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujący sposób:

1. W okresie ograniczeń w działaniu w związku z zapobieganiem COVID – 19 Żłobki Miejskie zapewniają opiekę dzieciom w godzinach 6.00 – 16.00

2. Do żłobków wchodzących w skład Żłobków Miejskich w Cieszynie mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, odprowadzane przez zdrowych opiekunów. Zaleca się aby dziecko było przyprowadzane i odbierana przez tego samego opiekuna.

3.Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do żłobków dziecka, które zamieszkuje wspólnie z osobą, która przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

4. Rodzice[1] zobowiązani są do zabezpieczenia się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania jak i odbierania dzieci (np. maseczki, rękawiczki).

Przed przyjęciem dziecka do żłobka rodzice składają deklarację stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wypełnioną deklarację należy dostarczyć przed planowanym przyjęciem dziecka do żłobka drogą mailową (skan) na adres biuro@zlobkimiejskiecieszyn.pl lub osobiście do skrzynki korespondencyjnej wystawionej przed sekretariatem Żłobków Miejskich przy ul. Moniuszki 13 .

5. Dostęp do usług żłobków mają wszystkie dzieci objęte dotychczas opieką żłobkową Żłobek może przyjąć jedynie taką liczbę dzieci, na jaką zgodnie z wytycznymi pozwala metraż sal. O decyzji w sprawie możliwości przyjęcia danego dziecka Dyrektor powiadomi rodzica telefonicznie. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

6. Po przyprowadzeniu dziecka do żłobka, upoważniony pracownik żłobka dokona pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku wykrycia temperatury powyżej 37,5°C żłobek odmawia przyjęcia dziecka.

7. Organizacja pracy w grupach dziecięcych:

−grupy tworzone będą maksymalnie z 16 dzieci, zależnie od wielkości Sali będącej w dyspozycji danej grupy, w razie konieczności istnieje możliwość zwiększenia liczby dzieci w grupie przy zachowaniu minimalnej powierzchni do odpoczynku i zabawy 2,5 m2 na każde dziecko i każdego opiekuna.

−opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m,

−dzieci z danej grupy przebywać będą w jednej stałej sali pod opieką tych samych opiekunów bez możliwości kontaktu między różnymi grupami,

−posiłki wydawane będą tylko w ramach jednej grupy, na jadalni z zachowaniem dystansu,

−w miarę możliwości dzieci będą mogły przebywać na placach zabaw gdzie sprzęt będzie regularnie dezynfekowany,

- ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości pozostawiania wózków na terenie żłobka nr 1, wózki pozostawione na terenie żłobka nr 2 (pomieszczenie wózkowni) podlegają obowiązkowej dezynfekcji i nie mogą stykać się z innymi wózkami.

−obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów indywidualnego użytku (np. smoczków, butelek) z domu do żłobka i odwrotnie. Dzieci rodziców, którzy przed zamknięciem żłobków pozostawili w nich smoczki będą mogły z nich nadal korzystać gdyż zostały one objęte dezynfekcją. W przypadku konieczności wniesienia na teren żłobka smoczka konieczne jest aby był on nowy, w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu producenta (smoczek taki pozostanie w żłobku),

- rodzice dostarczają pieluchy jednorazowe w oryginalnym zamkniętym opakowaniu podpisanym na zewnątrz,

−rodzice, którzy do tej pory samodzielnie przygotowywali posiłki dla dzieci ze względów zdrowotnych, zobowiązani są do stosowania pojemników i sztućców jednorazowych, −sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie uprać lub dezynfekować,

−sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa,

−rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 2 metry z wyłączeniem momentu przekazania/odebrania dziecka opiekunowi i pomiaru temperatury,

−obowiązuje całkowity zakaz przebywania w żłobkach osób trzecich w żaden sposób nie powiązanych z działalnością żłobka, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być za pośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie,

8. Higiena i dezynfekcja pomieszczeń:

−pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy każdym wejściu do żłobka. Rodzice zobowiązani są do jego użycia przed wejściem na teren żłobka,

−opiekunowie w żłobkach zobowiązani są do przypominania dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk mydłem oraz dbają o to aby dzieci myły je jak najczęściej,

−w placówkach obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcji,

−opiekunowie wyposażeni są w jednorazowe rękawiczki, maseczki zasłaniające usta i nos, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności np. w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej u dziecka,

−opiekunowie na każdej grupie wyposażeni są w termometr bezdotykowy.

9.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka:

−jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem 2 metrów odległości od innych osób. O powyższym niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice, którzy zobowiązani będą do natychmiastowego odebrania dziecka ze żłobka i skonsultowania objawów z lekarzem POZ. O wynikach konsultacji rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować dyrektora żłobka,

−rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu celem umożliwienia szybkiego kontaktu,

−ponowne przyjęcie do żłobka może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od zdarzenia i po odebraniu od rodziców informacji w przedmiocie powodów zdarzenia,

10.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika żłobka:

−pracownicy przychodzący do pracy w żłobkach powinni być zdrowi, nie ujawniający objawów choroby zakaźnej.

−pracownicy wyposażeni będą w środki ochrony i płyny dezynfekujące

- pracownicy nie mogą kontaktować się bezpośrednio z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji domowej,

- obowiązuje zakaz przychodzenia do pracy pracowników mających bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19

−obowiązuje zakaz przychodzenia do pracy pracowników, którzy zaobserwują u siebie niepokojące objawy. Pracownicy w takim wypadku zobowiązani są do poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej, i zastosowania się do jej wytycznych.

−pracownik, u którego w czasie pracy wystąpiły objawy sugerujące zakażenie koronawirusem zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy. W zaistniałej sytuacji wstrzymuje się przyjmowanie dzieci na kolejne grupy i niezwłocznie powiadamia powiatową stacje sanitarno –epidemiologiczną. Pracownik po opuszczeniu żłobka zobowiązany jest do poinformowania dyrektora żłobka o swoim stanie zdrowia i postawionej diagnozie.

Integralną część regulaminu stanowią następujące załączniki:

 

Załączniki:

 1. Deklaracja rodzica
 2. Informacja dla rodziców
 3. Wytyczne dla opiekunów
 4. Wytyczne dla osób odpowiedzialnych porządek
 5. Procedura postępowania na wypadek zachorowania dziecka
 6. Procedura postępowania na wypadek zachorowania pracownika
 7. Procedura czynności higienicznych z udziałem dzieci
 8. Procedura przygotowywania i wydawania posiłków oraz karmienia dzieci
 9. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek
 10. Procedura odpoczynku dzieci
 11. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
 12. Plan higieny/ dezynfekcja

 

 

Zarządzenie nr 0132.9.2020

Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie

z dnia 8 maja  2020 roku

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKÓW W OKRESIE OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM

COVID-19

W związku z § 2a Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 652 z późn. zm.) wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.779), żłobki Miejskie w Cieszynie ograniczają funkcjonowanie placówek wchodzących w ich skład, w następujący sposób:

1. Do żłobków wchodzących w skład Żłobków Miejskich w Cieszynie mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, odprowadzane przez zdrowych opiekunów. Zaleca się aby dziecko było przyprowadzane i odbierana przez tego samego opiekuna.

2.Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do żłobków dziecka, które zamieszkuje wspólnie z osobą, która przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3. Rodzice zobowiązani są do zabezpieczenia się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania jak i odbierania dzieci (np. maseczki, rękawiczki).

Przed przyjęciem dziecka do żłobka rodzice składają deklarację stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wypełnioną deklarację należy dostarczyć przed planowanym przyjęciem dziecka do żłobka drogą mailową (skan) na adres biuro@zlobkimiejskiecieszyn.pl lub osobiście do skrzynki korespondencyjnej wystawionej przed sekretariatem Żłobków Miejskich przy ul. Moniuszki 13 .

4. Dostęp do usług żłobków mają wszystkie dzieci objęte dotychczas opieką żłobkową Żłobek może przyjąć jedynie taką liczbę dzieci, na jaką zgodnie z wytycznymi pozwala metraż sal. O decyzji w sprawie możliwości przyjęcia danego dziecka Dyrektor powiadomi rodzica telefonicznie. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5. Po przyprowadzeniu dziecka do żłobka, upoważniony pracownik żłobka dokona pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica. W przypadku wykrycia temperatury powyżej 37,5°C żłobek odmawia przyjęcia dziecka.

 

6. Organizacja pracy w grupach dziecięcych:

−grupy tworzone będą maksymalnie z 12 dzieci, zależnie od wielkości Sali będącej w dyspozycji danej grupy,

−opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m,

−dzieci z danej grupy przebywać będą w jednej stałej sali pod opieką tych samych opiekunów bez możliwości kontaktu między różnymi grupami,

−posiłki wydawane będą tylko w ramach jednej grupy, na jadalni z zachowaniem dystansu,

−w miarę możliwości dzieci będą mogły przebywać na placach zabaw gdzie sprzęt będzie regularnie dezynfekowany,

- ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości pozostawiania wózków na terenie żłobka,

−obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów (np. smoczków, butelek) z domu do żłobka i odwrotnie. Dzieci rodziców, którzy przed zamknięciem żłobków pozostawili w nich smoczki będą mogły z nich nadal korzystać gdyż zostały one objęte dezynfekcją. W przypadku konieczności wniesienia na teren żłobka smoczka konieczne jest aby był on nowy, w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu producenta (smoczek taki pozostanie w żłobku),

- rodzice dostarczają pieluchy jednorazowe w oryginalnym zamkniętym opakowaniu podpisanym na zewnątrz,

−rodzice, którzy do tej pory samodzielnie przygotowywali posiłki dla dzieci ze względów zdrowotnych, zobowiązani są do stosowania pojemników i sztućców jednorazowych, −sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie uprać lub dezynfekować,

−sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa,

−rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 2 metry z wyłączeniem momentu przekazania/odebrania dziecka opiekunowi i pomiaru temperatury,

−obowiązuje całkowity zakaz przebywania w żłobkach osób trzecich w żaden sposób nie powiązanych z działalnością żłobka, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być za pośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie,

7. Higiena i dezynfekcja pomieszczeń:

−pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy każdym wejściu do żłobka. Rodzice zobowiązani są do jego użycia przed wejściem na teren żłobka,

−opiekunowie w żłobkach zobowiązani są do przypominania dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk mydłem oraz dbają o to aby dzieci myły je jak najczęściej,

−w placówkach obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcji,

−opiekunowie wyposażeni są w jednorazowe rękawiczki, maseczki zasłaniające usta i nos, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności np. w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej u dziecka,

−opiekunowie na każdej grupie wyposażeni są w termometr bezdotykowy.

8.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka:

−jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem 2 metrów odległości od innych osób. O powyższym niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice, którzy zobowiązani będą do natychmiastowego odebrania dziecka ze żłobka i skonsultowania objawów z lekarzem POZ. O wynikach konsultacji rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować dyrektora żłobka,

−rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu celem umożliwienia szybkiego kontaktu,

−ponowne przyjęcie do żłobka może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od zdarzenia i po odebraniu od rodziców informacji w przedmiocie powodów zdarzenia,

9.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika żłobka:

−pracownicy przychodzący do pracy w żłobkach powinni być zdrowi, nie ujawniający objawów choroby zakaźnej. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy jednorazowo wypełniają ankietę stanowiącą załącznik nr 3do niniejszego Regulaminu,

−pracownicy wyposażeni będą w środki ochrony i płyny dezynfekujące

−obowiązuje zakaz przychodzenia do pracy pracowników, którzy zaobserwują u siebie niepokojące objawy. Pracownicy w takim wypadku zobowiązani są do poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem −pracownik, u którego wystąpiły objawy sugerujące zakażenie koronawirusem zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy. W zaistniałej sytuacji wstrzymuje się przyjmowanie dzieci na kolejne grupy i niezwłocznie powiadamia powiatową stacje sanitarno –epidemiologiczną. Pracownik po opuszczeniu żłobka zobowiązany jest do poinformowania dyrektora żłobka o swoim stanie zdrowia i postawionej diagnozie.

REGULAMIN ŻM_COVID-19

Załączniki:

 1. Deklaracja dla rodziców
 2. Informacja dla rodziców
 3. Wytyczne dla opiekunów
 4. Wytyczne dla osób odpowiedzialnych porządek
 5. Procedura postępowania na wypadek zachorowania dziecka
 6. Procedura postępowania na wypadek zachorowania pracownika
 7. Procedura czynności higienicznych z udziałem dzieci
 8. Procedura przygotowywania i wydawania posiłków oraz karmienia dzieci
 9. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek
 10. Procedura odpoczynku dzieci