Treść Główna strony

Dokumenty do przyjęcia dzięcka

Główny nabór dzieci do Żłobków Miejskich prowadzony jest w czerwcu każdego roku, na nowy rok szkolny,
od września danego roku. W pierwszej kolejności na nowy rok szkolny wpisywane są dzieci, które na wniosek rodziców będą kontynuowały uczęszczanie do Żłobka w kolejnym roku szkolnym.
W miarę posiadania wolnych miejsc dzieci przyjmowane są do Żłobków Miejskich przez okres całego roku.

Zapraszamy!

Regulamin pobytu dziecka w żłobku 2020.07

zał 1 karta zgłoszeniowa 2020.07

zał 2 karta Informacyjna 2020.07

zał 3 upoważnienie do odbierania dziecka 2020.07

zał 4 zaświadczenie lekarskie 2020.07

zał 5 umowa 2020.07

zał 8 informacja RODO 2020.07

zał 9 informacja o miejscu zamieszkania 2020.07

zał 10 wniosek o przyznanie ulg 2020.07

zał 6 – Polityka ochrony dzieci_wizerunek

DODATKOWO:

zał. 1 deklaracja_rodzica aktualizacja – Żłobki Miejskie wer.3

zał. 2 informacja dla rodziców wer.3