Treść Główna strony

Odpłatności

Pobyt dziecka w żłobku wiąże się z następującymi opłatami:

- opłatą za pobyt dziecka w żłobku – 416,00 zł
- obowiązującą opłatą za wyżywienie – 8,00 zł dzienne wyżywienie  x  ilość dni roboczych w miesiącu
- opłatą za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie – 65,00 zł

2.-Kasy-fiskalne-dla-dzieci-ranking-1024x768

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 40 %  obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, w danym roku.        Z uwagi na coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia, informacja  o podwyższeniu opłaty zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w żłobku, na 14 dni przed zmianą stawki.

 

Opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł.  Z uwagi na wzrost cen żywności, mediów, opłata może zostać podwyższona bez konieczności zmiany umowy,a  informacja  o podwyższeniu opłaty zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w żłobku, na 14 dni przed zmianą stawki.

 

Opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczająca poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, w danym roku.  Z uwagi na coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia       za pracę, informacja  o podwyższeniu opłaty zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w żłobku, na 14 dni przed zmianą stawki.

 

Zwolnienia i ulgi:

Począwszy od 1 stycznia 2019 opłata stała za pobyt dziecka w Żłobkach miejskich wynosić będzie 40 % najniższego wynagrodzenia (2600,00 zł),
tj. 1040,00 zł.

Dzieciom, zamieszkałym wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na terenie Cieszyna, przysługuje obniżenie opłaty stałej o 60%, do kwoty 416,00 zł.

Dzieciom posiadającym aktualną Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny przysługuje obniżenie opłaty stałej o 70%, do kwoty 312,00 zł.

Jeżeli do Żłobków Miejskich uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci tego samego rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Cieszyn, na drugie i kolejne dziecko przysługuje obniżenie o 25% opłaty stałej za pobyt (z uwzględnieniem wcześniejszych ulg, odpowiednio:
312,00 zł, 234,00 zł).

 

Całkowite zwolnienie od ponoszenia opłaty stałej za pobyt dziecka, przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym dzieci  z rodzin w szczególnie trudnej sytuacji, na podstawie zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, potwierdzającego uprawnienie rodziny do świadczeń z pomocy społecznej.

 

Pobyt w żłobku dziecka zamieszkałego poza Gminą Cieszyn:

Obniżenie opłaty, o miesięczną kwotę dotacji, zdeklarowanej przez Gminę zamieszkania dziecka, przysługuje dzieciom  zamieszkałym na terenie gmin, które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie dotyczące współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, bądź obniżenie opłaty stałej, dzieciom z gmin, które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w Żłobkach Miejskich        w Cieszynie.

 

Nieobecności

W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę dni nieobecności.

 

W przypadku nieobecności dziecka w żłobku przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej w danym dniu stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

 

Termin płatności

Opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy uregulować do 20 – tego każdego miesiąca z góry,
na konto Żłobków Miejskich ING Bank Śląski  nr  31 1050 1083 1000 0022 8288  8607,
z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki.

Nieuregulowanie opłaty  za jeden pełny okres płatności skutkować będzie rozwiązaniem umowy z ostatnim dniem miesiąca, za który nie uiszczono opłaty      i skreśleniem z tym dniem dziecka z listy uczęszczających do żłobka.