Treść Główna strony

Klauzula RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE

 1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka przetwarzanych w Żłobkach Miejskich w Cieszynie są Żłobki Miejskie w Cieszynie, ul. St. Moniuszki 13, 43-400 Cieszyn.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Żłobków Miejskich w Cieszynie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  w Żłobkach Miejskich w Cieszynie za pomocą adresu e-mail iod@zlobkimiejskiecieszyn.pl

 3. Dane Państwa i Państwa dzieci przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Są one nam niezbędne do realizacji umowy i przetwarzane do celów związanych z zapewnieniem właściwej opieki dzieciom zapisanym do Żłobków Miejskich.

 4. Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. W sytuacji nagłego zagrożenia życia dziecka dane osobowe Państwa i Państwa dziecka mogą być udostępnione osobom trzecim, tj. min. dyspozytorowi i ekipie Pogotowia Ratunkowego.

 6. Dane Państwa oraz Państwa dziecka mogą być również przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

 7. W przypadku ubiegania się o ulgę w opłacie stałej, w związku z zamieszkiwaniem na terenie Gminy, która podpisała z Gminą Cieszyn porozumienie o współfinansowaniu pobytu dzieci z jej terenu w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, Państwa dane oraz dane Państwa dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania) przekazywane są do Gminy właściwej w celu potwierdzenia uprawnienia do ulgi.

 8. Za Państwa odrębną zgodą pracownicy Żłobków Miejskich w Cieszynie mogą utrwalać i udostępniać wizerunek Państwa dziecka w czasie zajęć, zabaw itp. w celu promocji działań Żłobków Miejskich poprzez min. umieszczenia w portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Żłobków Miejskich w Cieszynie. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Żłobkach Miejskich w Cieszynie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 11. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.