Regulamin

Załącznik do Zarządzenia Nr  ŻM.0132.7.2018
Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie

 z dnia 29 czerwca 2018 roku

 

Regulamin pobytu dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie

 

§ 1

 Żłobki Miejskie w Cieszynie obejmują opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

 § 2

Udzielane świadczenia obejmują: wyżywienie, usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, organizowanie zabaw dydaktyczno – wychowawczych i rozwojowych, higienę snu i wypoczynku.

§ 3

Żłobki Miejskie w Cieszynie prowadzą 2 Żłobki

Żłobek nr 1, położony przy ul. ks. Jerzego Trzanowskiego 2, w którym znajdują się 3 grupy wiekowe I (Maluchy) dla maksymalnie 36 dzieci, II (Średniaki) dla maksymalnie 37 i III (Starszaki) dla maksymalnie 37 dzieci. Łącznie Żłobek nr 1 dysponuje 110 miejscami.

Żłobek nr 2, położony w Cieszynie przy ul. Stanisława Moniuszki 13, w którym znajdują się 4 grupy wiekowe: grupa I (Maluchy ) dla maksymalnie 32 dzieci, grupa IV (Średniaki) dla maksymalnie 32 dzieci, grupa III (Starszaki Młodsze) dla maksymalnie 40 dzieci oraz grupa II (Starszaki) dla maksymalnie 36 dzieci. Łącznie Żłobek nr 2 dysponuje 140 miejscami.

§ 4

 Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobków Miejskich w Cieszynie, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Karta informacyjna o dziecku stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Upoważnienie do odbierania dziecka ze żłobka., stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 4. Zaświadczenie lekarskie, stanowiące załącznik nr 4  do niniejszego regulaminu.
 5. Umowa, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

   § 5

 Warunkiem wypisania dziecka ze Żłobków Miejskich jest złożenie pisemnej rezygnacji, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

 § 6

 Żłobki Miejskie są czynne od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach

od 5:30 do  16:30. W okresach obniżonej frekwencji (tzw. długie weekendy, wigilia, Sylwester itp.) Żłobki prowadzą zapisy dotyczące planowanej obecności dziecka, wraz z określeniem godzin, w których dziecko będzie obecne. Możliwe jest wtedy skrócenie godzin pracy Żłobka, z uwzględnieniem potrzeb rodziców w tym zakresie. W ostatnim dniu roboczym sierpnia Żłobki Miejskie nie przyjmują dzieci ze względów organizacyjnych, w związku z koniecznością przygotowania Żłobków do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

§ 7

 Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe. W przypadku, gdy opiekunka odbierając dziecko zauważy u niego objawy choroby, dziecko nie może być przyjęte do żłobka.

Dzieci u których opiekunki zauważą objawy choroby w trakcie pobytu, konsultowane są przez pielęgniarkę zatrudnioną w Żłobkach Miejskich i wraz z informacją o zauważonych objawach odsyłane do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 7 do regulaminu). W przypadku nagłego zachorowania dziecka rodzic ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin odebrać dziecko ze żłobka.

Opiekunka ma prawo żądać od rodzica pisemnego potwierdzenia faktu konsultowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka z lekarzem, a także informacji o zakończonym leczeniu w szczególności w przypadku chorób zakaźnych, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci uczęszczających do Żłobka.

W przypadku wystąpienia u dziecka w czasie korzystania ze żłobka konieczności stosowania specjalnej diety, podawania leków w chorobach przewlekłych, stosowania szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do ponownego dostarczenia do Żłobka zaświadczenia lekarskiego (załącznik nr 4 do regulaminu).

 § 8

 Dzieci mogą być odbierane z placówki przez rodziców oraz inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców. Osobom w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub substancji psychoaktywnych dzieci nie będą wydawane. Procedury postępowania w tym zakresie omówione zostały w Polityce Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem w Żłobkach Miejskich w Cieszynie

 § 9

 Obowiązkiem rodziców jest należyte dbanie o higienę osobistą dziecka.

 § 10

 Rodzice zaopatrują dziecko w rzeczy niezbędne podczas pobytu dziecka w placówce:

 • pieluchy jednorazowe – każda sztuka podpisana, ok 20 szt. na tydzień,
 • czyste ubranie i bielizna na zmianę (bawełniane, lekkie, przewiewne) min. 2 komplety pozostawione w szafce,
 • pieluchy tetrowe – jednorazowo przy przyjęciu dziecka, 5 szt. na rzecz żłobka,
 • smoczek z zawieszką –  jeżeli dziecko korzysta – podpisany,
 • kapcie,
 • duże opakowanie (tekturowe) chusteczek higienicznych – 1 raz w miesiącu,
 • opakowanie chusteczek pielęgnacyjnych wilgotnych -  1 raz w miesiącu,
 • środki pielęgnacyjne np. krem przeciwko odparzeniom – w miarę potrzeb dziecka, podpisane,
 • podkłady jednorazowe dla dzieci w okresie „rozstawania się z pieluchą” – wg potrzeb,
 • w okresie letnim czapka przeciwsłoneczna i krem z filtrem UV.

 § 11

 Za zabawki i inne wartościowe przedmioty przyniesione do Żłobka, placówka nie ponosi odpowiedzialności.

 § 12

Zabrania się przynoszenia przez dzieci do Żłobka przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci, w szczególności takich które zawierają małe części mogące się odczepić jak również długie linki (np. biżuteria, zabawki nieodpowiednie dla dzieci w wieku do lat 3 itp.)

 § 13

 W przypadku, gdy dziecko ma specjalne potrzeby żywieniowe, dostarczenie dodatkowej żywności jest dopuszczalne w porozumieniu z Dyrektorem, na podstawie zaświadczenia lekarskiego. W przypadku, gdy dziecko jest karmione mlekiem matki, zapewnia się możliwość przechowywania pokarmu i jego podawanie.

 § 14

 Posiłki podawane są o godzinach:

8.00 – 8.30  śniadanie; 9.30 – 9.45 II śniadanie; 11.00 – 11.30 obiad; 14.00.-14.30. podwieczorek. Dzieci w grupie najmłodszej karmione są także poza wyznaczonymi porami posiłków, zgodnie z ich potrzebami.

 § 15

 Pobyt dziecka w żłobku wiąże się z następującymi opłatami:

1) opłatą za pobyt dziecka w żłobku,

2) obowiązującą opłatą za wyżywienie,

3) opłatą za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.

§ 16

 Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynika z Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. W przypadku zmian odpłatności, informacja o nowej wysokości opłaty zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Żłobkach Miejskich, na 14 dni przed zmianą stawki.

 § 17

 Rodzicom/opiekunom prawnym dzieci przebywających w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, mogą zostać przyznane na ich wniosek ulgi w opłatach. Ulgi udzielane są zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna.

 § 18

 Dzienna opłata za wyżywienie wynosi 5,00 zł. W przypadku wzrostu cen żywności lub kosztów przygotowania posiłków spowodowanych wzrostem cen energii (prądu, gazu) opłata ta może zostać podwyższona bez zmiany umowy, maksymalnie do kwoty określonej w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna dotyczącej odpłatności za pobyt i wyżywienie w Żłobkach Miejskich. Informacja o podwyższeniu opłaty zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń w Żłobkach Miejskich, na 14 dni przed zmianą stawki.

 § 19

 W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

 1. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności.
 2. Przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie,  w wysokości iloczynu obowiązującej w danym dniu stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

 § 20

 W przypadku zamknięcia Żłobka lub jego oddziału z powodu planowanego remontu lub innych, niezaplanowanych przyczyn:

 1. Rodzicowi przysługuje przeniesienie na ten czas dziecka do innego Żłobka bądź oddziału, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 2. Jeżeli rodzic zrezygnuje na ten czas z korzystania przez dziecko ze Żłobka, opłatę stałą pomniejsza się proporcjonalnie za okres zamknięcia grupy bądź oddziału.

 § 21

 Dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku  wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 § 22

 Opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy uregulować do 20 – tego każdego miesiąca
z góry, na konto Żłobków Miejskich w ING Banku Śląskim o numerze 31 1050 1083 1000 0022 8288  8607, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

§ 23

 Nieuregulowanie opłaty za jeden pełny okres płatności skutkować będzie rozwiązaniem umowy z ostatnim dniem miesiąca, za który nie uiszczono opłaty i skreśleniem z tym dniem dziecka z listy uczęszczających do żłobka. W stosunku do osób zadłużonych wszczęte zostanie postępowanie windykacyjne

 § 24

 Żłobki Miejskie przetwarzają dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawarte są w załączniku nr 8 do regulaminu.

 § 25

 Wszelkie uwagi i wnioski związane z funkcjonowaniem placówki, rodzice powinni kierować do Dyrektora Żłobków Miejskich -
w siedzibie Żłobków Miejskich przy ul. St. Moniuszki 13 w Cieszynie tel. 33/ 85 11 350.

 

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobków Miejskich w Cieszynie,
  zał 1 karta zgłoszeniowa
 2. Karta informacyjna o dziecku,
  zał 2 karta Informacyjna
 3. Upoważnienie do odbierania dziecka ze żłobka,
  zał 3 upoważnienie do odbierania dziecka
 4. Zaświadczenie lekarskie,
  zał 4 zaświadczenie lekarskie
 5. Umowa,
  zał 5 umowa_zlobki
 6. Rezygnacja ze Żłobka,
  zał 6 rezygnacja
 7. Informacja dla lekarza,
  zał 7 Informacja dla lekarza
 8. Informacja RODO
  zał 8 informacja RODO

 

 

free vector