Regulamin

Załącznik do Zarządzenia Nr  ŻM.0132.9.2019
Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie

 z dnia 29 maja 2019 roku

 

Regulamin pobytu dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie

 

§ 1

Żłobki Miejskie w Cieszynie obejmują opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

§ 2

Udzielane świadczenia obejmują:

 • wyżywienie, zgodne z normami dla wieku dziecka,
 • usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne,
 • organizowanie zabaw dydaktyczno – wychowawczych i rozwojowych,
 • higienę snu i wypoczynku,
 • współpracę z rodzicami.

§ 3

 1. W skład Żłobków Miejskich w Cieszynie wchodzą:

Żłobek nr 1, położony przy ul. ks. Jerzego Trzanowskiego 2, w którym znajdują się 3 grupy wiekowe:

 • grupa I (Maluchy) dla maksymalnie 36 dzieci,
 • grupa II (Średniaki) dla maksymalnie 37 i
 • grupa III (Starszaki) dla maksymalnie 37 dzieci.

Łącznie Żłobek nr 1 dysponuje 110 miejscami.

Żłobek nr 2, położony w Cieszynie przy ul. Stanisława Moniuszki 13, w którym znajdują się 4 grupy wiekowe:

 • grupa I (Maluchy ) dla maksymalnie 32 dzieci,
 • grupa II (Średniaki) dla maksymalnie 32 dzieci,
 • grupa III (Starszaki Młodsze) dla maksymalnie 36 dzieci oraz
 • grupa IV (Starszaki) dla maksymalnie 40 dzieci.

Łącznie Żłobek nr 2 dysponuje 140 miejscami.

 1. Dzieci zapisywane są do poszczególnych grup, jak również przenoszone do grup wyższych, stosownie do swojego wieku i poziomu rozwoju psychofizycznego.

§ 4

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie następujących dokumentów:

1)       Karta zgłoszenia dziecka do Żłobków Miejskich w Cieszynie, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

2)     Karta informacyjna o dziecku stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

3)      Upoważnienie do odbierania dziecka ze żłobka., stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

4)     Zaświadczenie lekarskie, stanowiące załącznik nr 4  do niniejszego Regulaminu

5)     Umowa, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

6)     Informacja RODO.

7)     Oświadczenie o miejscu zamieszkania, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu .

8)     Prośba o przyznanie ulg w opłacie stałej stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu .

§ 5

 Warunkiem wypisania dziecka ze Żłobków Miejskich jest złożenie pisemnej rezygnacji, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 6

 Żłobki Miejskie są czynne od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 5:30 do  16:30.

 1. W okresach obniżonej frekwencji (tzw. długie weekendy, Wigilia, Sylwester, święta Wielkanocy, itp.) Żłobki prowadzą zapisy dotyczące planowanej obecności dziecka, wraz z określeniem godzin, w których dziecko będzie obecne. Możliwe jest wtedy skrócenie godzin pracy Żłobka, z uwzględnieniem potrzeb rodziców pracujących w tym zakresie.
 2. W ostatnim dniu roboczym sierpnia Żłobki Miejskie nie przyjmują dzieci ze względów organizacyjnych, w związku z koniecznością przygotowania Żłobków do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

§ 7

 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba, która przyprowadza dziecko, każdorazowo informuje opiekunkę/ pracownika, że dziecko jest zdrowe. W przypadku, gdy opiekunka odbierając dziecko zauważy u niego objawy choroby, dziecko nie może być przyjęte do żłobka.
 2. Dzieci u których opiekunki zauważą objawy choroby w trakcie pobytu, konsultowane są przez pielęgniarkę zatrudnioną w Żłobkach Miejskich i wraz z informacją o zauważonych objawach odsyłane do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 7 do regulaminu). W przypadku nagłego zachorowania dziecka rodzic ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin odebrać dziecko ze żłobka.
 3. Opiekunka ma prawo żądać od rodzica pisemnego potwierdzenia faktu konsultowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka z lekarzem, a także informacji o zakończonym leczeniu w szczególności w przypadku chorób zakaźnych, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci uczęszczających do Żłobka.
 4. Rodzic jest na bieżąco informowany o wszelkich spostrzeżeniach dotyczących stanu zdrowia dziecka, tak, by ograniczyć lub nie dopuścić do rozwinięcia się objawów choroby u dziecka oraz wśród pozostałych dzieci.
 5. W przypadku wystąpienia u dziecka w czasie korzystania ze żłobka konieczności stosowania specjalnej diety, podawania leków w chorobach przewlekłych, stosowania szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do ponownego dostarczenia do Żłobka zaświadczenia lekarskiego (załącznik nr 4 do Regulaminu).
 6. W przypadku, gdy dziecko ma specjalne potrzeby żywieniowe, dostarczenie dodatkowej żywności jest dopuszczalne w porozumieniu z Dyrektorem, na podstawie zaświadczenia lekarskiego. W przypadku, gdy dziecko jest karmione mlekiem matki, zapewnia się możliwość przechowywania pokarmu i jego podawanie.

§ 8

 1. Dzieci mogą być odbierane z placówki przez rodziców oraz inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców.
 2. Osobom w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub substancji psychoaktywnych dzieci nie będą wydawane.
 3. Procedury postępowania w tym zakresie omówione zostały w Polityce Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, przyjętej Zarządzeniem Dyrektora Żłobków Miejskich

§  9

Obowiązkiem rodziców jest:

 • podejmowanie wspólnie z opiekunkami działań mających na celu wspieranie
  adaptacji i integracji dziecka w Żłobku
 • należyte dbanie o higienę osobistą dziecka.

§ 10

 Rodzice zapewniają dziecku przyjętemu do Żłobka tzw. „WYPRAWKĘ” w skład której wchodzą:

 • pieluchy tetrowe – jednorazowo przy przyjęciu dziecka, 5 szt. na rzecz żłobka,
 • niemowlęcy płyn do mycia dziecka – 1 podpisane opakowanie przy przyjęciu,
 • duże opakowanie (tekturowe) chusteczek higienicznych – 1 raz w miesiącu,
 • dwa opakowania chusteczek pielęgnacyjnych wilgotnych raz w miesiącu, dla dzieci korzystających z pieluch,
 • opakowanie papieru toaletowego nawilżanego 1 raz w miesiącu dla dzieci nie korzystających z pieluch,
 • środki pielęgnacyjne np. krem przeciwko odparzeniom – w miarę potrzeb dziecka – podpisane,
 • pieluchy jednorazowe – każda sztuka podpisana, ok 20 szt. na tydzień w miarę potrzeb dziecka,
 • czyste ubranie i bielizna na zmianę (bawełniane, lekkie, przewiewne) min. 2 komplety pozostawione w szafce,
 • smoczek z plastikową bądź materiałową bezpieczną zawieszką –  jeżeli dziecko korzysta – podpisany,
 • kapcie,
 • podkłady jednorazowe dla dzieci w okresie „rozstawania się z pieluchą” – wg potrzeb,
 • piżamka – wg potrzeb,
 • w okresie letnim czapka przeciwsłoneczna i krem z filtrem UV.

§ 12

 1. Zabrania się przynoszenia przez dzieci do Żłobka przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci, w szczególności takich które zawierają małe części mogące się odczepić jak również długie linki (np. biżuteria, zabawki nieodpowiednie dla dzieci w wieku do lat 3 itp.)
 2. Za zabawki i inne wartościowe przedmioty przyniesione do Żłobka, placówka nie ponosi odpowiedzialności.

 § 13

 W Żłobku obowiązuje następujący Ramowy Rozkład Dnia:

 • 5.30 – 7.55      Przyjmowanie dzieci do żłobka – zabawy indywidualne
 • 7.55 – 8.00     Przygotowanie dzieci do śniadania
 • 8.00 – 8.30     Śniadanie
 • 8.30 – 8.45     Toaleta
 • 8.45 – 9.30     Zabawy zorganizowane i planowane zajęcia edukacyjno –  wychowawcze
 • 9.30 – 9.45     II śniadanie
 • 9.45 – 10.50    Zabawy i zajęcia dydaktyczne
 • 10.50 – 11.00   Przygotowanie dzieci do obiadu
 • 11.00 – 11.30    Obiad
 • 11.30 – 12.00   Toaleta i przygotowanie dzieci do odpoczynku
 • 12.00 – 13.45 Odpoczynek na leżaczkach
 • 13.45 – 14.00 Przygotowanie dzieci do podwieczorku
 • 14.00 – 14.30 Podwieczorek
 • 14.30 – 14.45 Toaleta
 • 14.45 – 16.25 Odbieranie dzieci przez opiekunów, czas zabawy dowolnych
 • 16.30 –            Zamknięcie Żłobka

Rodzice zobowiązani są do przestrzegania Ramowego Rozkładu Dnia, w szczególności do punktualnego odbierania dzieci.

 § 14

Posiłki podawane są o godzinach:

 • 8.00 – 8.30  śniadanie;
 • 9.30 – 9.45 II śniadanie;
 • 11.00 – 11.30 obiad;
 • 14.00.-14.30. podwieczorek.

Dzieci w grupie najmłodszej karmione są także poza wyznaczonymi porami posiłków, zgodnie z ich potrzebami.

 § 15

Pobyt dziecka w Żłobku wiąże się z następującymi opłatami:

1) opłatą za pobyt dziecka w żłobku,

2) obowiązującą opłatą za wyżywienie,

3) opłatą za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.

§ 16

 Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich ustalana jest Uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna. W przypadku zmian odpłatności, informacja o nowej wysokości opłaty zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Żłobkach Miejskich, na 14 dni przed zmianą stawki.

 § 17

Rodzicom/opiekunom prawnym dzieci przebywających w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, mogą zostać przyznane na ich wniosek ulgi w opłatach. Ulgi udzielane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna.

 § 18

Dzienna opłata za wyżywienie wynosi 6,00 zł. W przypadku wzrostu cen żywności lub kosztów przygotowania posiłków spowodowanych wzrostem cen energii (prądu, gazu) opłata ta może zostać podwyższona bez zmiany umowy, maksymalnie do kwoty określonej w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna dotyczącej odpłatności za pobyt i wyżywienie w Żłobkach Miejskich. Informacja o podwyższeniu opłaty zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń w Żłobkach Miejskich, na 14 dni przed zmianą stawki.

 § 19

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

 • opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności,
 • przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie,  w wysokości iloczynu obowiązującej w danym dniu stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

 § 20

 W przypadku zamknięcia Żłobka lub jego oddziału z powodu planowanego remontu lub innych, niezaplanowanych przyczyn:

 • Rodzicowi przysługuje przeniesienie na ten czas dziecka do innego Żłobka bądź oddziału, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 • Jeżeli rodzic zrezygnuje na ten czas z korzystania przez dziecko ze Żłobka, opłatę stałą pomniejsza się proporcjonalnie za okres zamknięcia grupy bądź oddziału.

 § 21

 Dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku  wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 § 22

 Opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy uregulować:

 • Do 20– tego każdego miesiąca z góry,
 • na konto Żłobków Miejskich w ING Banku Śląskim, o numerze: 31 1050 1083 1000 0022 8288  8607, z ustawowymi odsetkami za późnienie
 • w tytule przelewu należy obowiązkowo podać dane dziecka, którego dotyczy opłata, w tym numer Żłobka i grupy do której uczęszcza .

§ 23

Nieuregulowanie opłaty za jeden pełny okres płatności skutkować będzie rozwiązaniem umowy z ostatnim dniem miesiąca, za który nie uiszczono opłaty i skreśleniem z tym dniem dziecka z listy uczęszczających do żłobka. W stosunku do osób zadłużonych wszczęte zostanie postępowanie windykacyjne.

 § 24

 Żłobki Miejskie przetwarzają dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawarte są w załączniku nr 8 do regulaminu.

 § 25

 Wszelkie uwagi i wnioski związane z funkcjonowaniem placówki, rodzice powinni kierować do Dyrektora Żłobków Miejskich – w siedzibie Żłobków Miejskich przy ul. St. Moniuszki 13 w Cieszynie tel. 33/ 85 11 350.

Załączniki:

zał. 1 Karta zgłoszeniowa_2019

zał. 2 Karta Informacyjna_2019

zał. 3 upoważnienie do odbierania dziecka 2019_2019

zał. 4 zaświadczenie lekarskie_2019

zał. 5 umowa_zlobki_2019

zał. 6 rezygnacja_2019

zał. 7 Informacja dla lekarza_2019

zał. 8 informacja RODO_2019

zał. 9 Oświadczenie o miejscu zamieszkania_2019

zał. 10 wniosek o przyznanie ulg_2019

 

 

free vector